‘Sermayelerini asgari sermaye tutarlarına yükseltmeyen şirketlere son bir şans!

Sermayelerini asgari sermaye tutarlarına yükseltmeyen şirketlere son bir şans!

Yılmaz SEZER / YMM Güncel&Laviale Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

Sermayelerini 14 Şubat 2014 tarihine kadar yeni asgari sermaye tutarlarına yükseltmemeleri nedeniyle ticaret sicil kaydı silinen şirketlere 6552 sayılı Torba Yasa ile son bir şans verildi. Yapılan düzenlemeye göre, 14 Şubat 2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketlerin asgari sermaye şartını 11 Aralık 2014 tarihine kadar yerine getirmeleri hâlinde fesih işlemi uygulanmayacak.

Olay ne?

Bilindiği üzere, 15 Kasım 2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğe göre; sermayeleri 50 bin Türk Lirası’nın altında olan anonim şirketler ile 10 bin Türk Lirası’ndan az olan limited şirketlerin sermayelerini 14 Şubat 2014 tarihine kadar bu miktarlara yükseltmeleri gerektiği, yine sermayelerini 1 Temmuz 2012 tarihine kadar, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 272 ve 507. maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu’nun 2001/3500 sayılı Kararı ile anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarına yükseltmeyen anonim ve limited şirketlerin de, bu çerçevede sermayelerini yükseltmeleri gerektiği, belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketlerin, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılacakları açıklanmıştır.

Nitekim, söz konusu tebliğ uyarınca da sermayelerini 14 Şubat 2014 tarihine kadar yeni asgari tutarlara yükseltmeyen limited ve anonim şirketler bu tarih itibariyle infisah etmiş sayılarak, Ticaret Sicili Müdürlüklerince; kapsam dâhilindeki şirketlerin ticaret sicilindeki kayıtlı son adreslerine ve sicil kayıtlarına göre şirketi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere bir ihtar yollanmış ve yapılan ihtarlar ilan edilmek üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü’ne aynı gün gönderilmiştir. Ayrıca anılan ilan, bildirici niteliği haiz olarak ilgili ticaret ve sanayi odası veya ticaret, sanayi ya da deniz ticaret odasının internet sitesinde aynen yayımlanmıştır. Yapılan ihtar ve ilan üzerine süresi içinde tasfiye memurlarını bildiren şirketlerin tasfiye memurları ve tasfiye adresi, ilgili ticaret sicili müdürlüğü tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve ilgili odanın internet sitesinde ilan edilmiştir. Yapılan ihtar ve ilana rağmen, süresi içinde cevap vermeyen veya tasfiye memurunu bildirmeyen yahut durumunu kanuna uygun hâle getirmeyen veya faaliyette bulunduğunu adres ve kanıtlarıyla birlikte bildirmeyen şirket ve kooperatiflerin unvanı ticaret sicilinden resen silinmiştir.

Torba Kanun’la bu kapsamdaki şirketlere yönelik yapılan düzenleme

Tam olarak bunlar yaşanırken 6552 sayılı Torba Kanun ile, TTK’nın anonim ve limited şirketlerde asgari sermaye şartının yerine getirilmesi ile ilgili geçici 7. maddesinde değişiklik yapılmıştır. 6552 sayılı Kanun’un 133. maddesi ile, geçici 7. maddenin 1. fıkrasında yer alan yer alan “yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde” ibaresi “1/7/2015 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca; aynı kanunla TTK’ya eklenen geçici 10. madde ile de, 14/2/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yapmaları hâlinde fesih işleminin uygulanmayacağı, sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtlarının resen yeniden oluşturulacağı hükme bağlanmıştır. Her iki düzenlemede, 6552 sayılı Kanun’un yayım tarihi olan 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Dolayısıyla, sermayelerini yeni asgari sermaye tutarlarına yükseltmeyen ya da bu nedenle ticaret sicil kaydı silinen şirketlere tüzel kişiliklerini sürdürmeleri ya da yeniden kazanabilmeleri için Torba Yasa ile yeni şans verilmiştir. Buna göre, 14 Şubat 2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış ve henüz ticaret sicilinden kayıtları silinmemiş olan şirketlerin asgari sermaye şartını 11 Aralık 2014 tarihine kadar yerine getirmeleri hâlinde fesih işlemi uygulanmayacaktır. Ayrıca, sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları re’sen yeniden oluşturulacaktır.

Sermayelerini yeni asgari sermaye tutarlarına yükseltmeyen ya da bu nedenle ticaret sicil kaydı silinen şirketlerin verilen bu son şansı iyi kullanmalarında fayda olacaktır. Unutmayın! Son tarih 11 Aralık.

Yorum Yapın