Maden Arama Ve İşletme Ruhsatı Satışları KVK.nın 5/E Maddesinde Düzenlenen İstisna Kapsamı

Uygulamada, şirketlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan almış oldukları arama ve işletme ruhsatlarını başka şirketlere satışından elde ettikleri kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanıp yararlanmayacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 5/e maddesinde ise, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’inin fon hesabına alınan kısmının kurum kazancının tespitinde istisna kazancı olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir. Konu ile ilgili olarak yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 5.6.2.2.1. Taşınmazlar başlıklı bölümünde, “İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda “Taşınmaz” olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır. Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde; • Arazi, • Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, • Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak sayılmıştır. Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmayacaktır…”açıklamalarına yer verilmiştir. Buna göre, maden arama ve işletme ruhsatları Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen taşınmazlar arasında yer almadığından, bu ruhsatların satışının Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde düzenlenen istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, şirketlerin söz konusu satıştan elde edecekleri kazançları, kurum kazançlarına dahil ederek vergilendirmeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak verilen bir özelgede de, “Türk Medeni Kanununda belirtilen taşınmazlar arasında yer almayan maden arama ve işletme ruhsatının bir başka şirkete satışından elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesinde belirtilen istisnaya konu edilmesi mümkün değildir.” Şeklinde açıklama yapılmıştır. (GİB. Yozgat Defterdarlığı’nın 11/4/2014 tarih ve 46464534-045-3 sayılı özelgesi) ​​​​​​​

Yorum Yapın