Mali Af Tasarısında Yer Alan Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 03.06.2014 tarihli yasa teklifine göre vergi, sosyal güvenlik primi, bazı idari para cezaları ile kamu alacaklarına af getirilmektedir. Yasa teklifinin meclisin tatile gireceği 01.07.2014 tarihine kadar yasalaşması beklenmektedir. Söz konusu teklifin içeriği, genel olarak 6111 sayılı kanunda yer alan düzenlemelere benzemekte olup, af kapsamına ilişkin aşağıda açıklama yapılmıştır. 1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamına giren vergiler (gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi bu kapsamdadır), idari para cezaları (trafik cezaları bu kapsamdadır) ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) uyarınca tahsil edilen bazı alacaklardan 30.04.2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş olup vadesinde ödenmeyenler ile ödeme süresi kanunun yayımlanacağı tarih itibariyle geçmeyen alacakların tamamı ile alacak aslı üzerinden TEFE/TÜFE’ye göre hesaplanacak tutarın ödenmesi koşuluyla alacağa bağlı ceza, faiz, zam gibi fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilecektir. 2. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar, üzerlerinden %3 ödenmek suretiyle kayıtlardan çıkarılabilecektir. 3. 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu kanun teklifinin yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan 5510 sayılı kanun kapsamında yer alan primler (sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi bu kapsamdadır) asılları ile alacak aslı üzerinden TEFE/TÜFE’ye göre hesaplanacak tutarın ödenmesi koşuluyla alacağa bağlı ceza, faiz, zam gibi fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilecektir. 4. Vergi, idari para cezası ve sosyal güvenlik primine ilişkin aftan yararlananlar ödemelerini iki ayda bir olmak üzere 18 taksitte yapacaklardır. Kasa ve ortaklardan alacaklar hesaplarındaki kayıtların düzeltilmesi kapsamında yapılacak ödeme ise beyanname verme süresi içinde yapılacaktır.

Yorum Yapın