Normal Amortisman Yönteminden Azalan Bakiyeler Usulüne Geçişin Mümkün Olup Olmadığı

Uygulamada, sıkça sorulan ve tereddütlere neden olan konulardan birisi de, amortismana tabi iktisadi bir kıymet için normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra, aynı kıymet için azalan bakiyeler usulüne geçiş yapılarak amortisman ayrılmasının mümkün olup olmadığıdır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun – 315. Maddesinde, “Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.” – Mükerrer 315. maddesinin 1. fıkrasında, “Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.” – Mükerrer 320. maddesinde; “1. İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisi uygulanabilir.2. Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmasına başlandıktan sonra bu usulden dönülemez.3. Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir. Bu suretle usul değiştirenler keyfiyeti beyannamelerinde veya eski bilançolarda belirtmeye mecburdurlar. Kabul edilen yeni usul bu bildirimin yapıldığı beyannamenin taalluk ettiği dönemden itibaren nazara alınır. Bu takdirde henüz yok edilmemiş olan değer kısmı, bakiye amortisman süresine bölünmek suretiyle eşit miktarlarla yok edilir.” hükümleri bulunmaktadır. Bu açıklamalara göre, 1) Daha önce normal amortisman yöntemine göre amortisman ayrılmaya başlanılan iktisadi kıymetler ile ilgili olarak bu usulden azalan bakiyeler usulüne geçilmesi kanunen mümkün değildir. 2) Ancak, yeni alınan iktisadi kıymetler için azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılması mümkün bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede, “Kurumunuz tarafından daha önce normal amortisman yöntemine göre amortisman ayrılmaya başlanılan iktisadi kıymetler ile ilgili olarak bu usulden, azalan bakiyeler usulüne geçilmesi mümkün değildir. Ancak, kurumunuza yeni alınan iktisadi kıymetler için azalan bakiyeler usulüne göre amortisman uygulamanız mümkündür.” Şeklinde idari görüş bildirilmiştir. (MB. GİB. İstanbul VDB.nin 04/03/2013 tarihli ve 11395140-105[320-2012/VUK-1- . . .]-308 sayılı özelgesi)

Yorum Yapın