Türkiye Finansal Raporlama Standardı Tebliği No: 75, 76, 77, 84, 85 Ve Türkiye Finansal Raporlama

17 Aralık 2017 gün ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de 75, 76, 77 nolu Türkiye Finansal Raporlama Standardı Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğler ile ilgili bilgiler aşağıdadır; 75 No’lu Tebliğ

  • 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının; a) 39L paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “39L. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Mart 2013’te değiştirilen şekliyle) D1 paragrafını değiştirmiş, D10 ve D11 paragraflarını silmiştir. Söz konusu değişiklikler, TMS 19 (Mart 2013’te değiştirilen şekliyle) uygulandığında uygulanır.” b) 39T paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “39T. Yatırım İşletmeleri (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’ye ilişkin değişiklikler) değişikliğiyle D16 ve D17 paragrafları ile Ek C değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Yatırım İşletmeleri değişikliğinin erken uygulanmasına izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin erken uygulanması halinde, aynı zamanda Yatırım İşletmeleri’nde yer alan tüm değişiklikler de uygulanır.” c) 39AA paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 39AA paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 39AB, 39AC ve 39AD paragrafları eklenmiştir. “39AA. [Silinmiştir] 39AB. “-” 39AC. TFRS Yorum 22 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli D36 paragrafını eklemiş ve D1 paragrafını değiştirmiştir. Söz konusu değişiklikler TFRS Yorum 22 uygulandığında uygulanır. 39AD. 2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 39L, 39T paragrafları değiştirilmiş, 39D, 39F, 39AA, E3–E7 paragrafları silinmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır.” ç) D1 paragrafının (t) ve (u) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (v) bendi eklenmiştir. “(t) “ – ”, (u) Hasılat (D34 ve D35 paragrafları) ve (v) Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli (D36 paragrafı).” d) D35 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ile D36 paragrafı eklenmiştir. “Yabancı para işlemleri ve avans bedeli D36. TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletmenin, TFRS Yorum 22 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli’nin kapsamına giren ve TFRS Standartlarına geçiş tarihinden önce ilk defa finansal tablolara alınan varlıklar, giderler ve gelirler için söz konusu Yorum’u uygulaması zorunlu değildir.” e) E3, E4, E4A, E5, E6 ve E7 paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu paragraflardan önce gelen başlıklar silinmiştir. “E3-E7. [Silinmiştir]”

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 76 No’lu Tebliğ

  • 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Konsolide Finansal Tablolar” Standardının; a) C1C paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C1C Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları (TFRS 10 ve TMS 28’e ilişkin değişiklikler) 25-26’ncı paragrafları değiştirmiş ve B99A paragrafını eklemiştir. Bu değişiklikler, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenecek bir tarihte veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama halinde bu husus dipnotlarda açıklanır.”

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 77 No’lu Tebliğ;

  • 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 12 (TFRS 12) Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar” Standardının; a) 5 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 5A paragrafı eklenmiştir. “5A. B17 paragrafında belirlenen durum hariç olmak üzere, bu TFRS’de yer alan hükümler, 5’inci paragrafta sayılan ve TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı elde tutulan veya durdurulan faaliyet olarak sınıflandırılan (ya da bu şekilde sınıflandırılmış elden çıkarılacak varlık grubunda yer alan) işletme paylarına uygulanır.” b) B17 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “B17. İşletme bir bağlı ortaklığındaki, iş ortaklığındaki veya iştirakindeki payını (veya iş ortaklığındaki ya da iştirakindeki payının bir bölümünü) TFRS 5 uyarınca satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırdığında (ya da bu şekilde sınıflandırılan elden çıkarılacak varlık grubuna dahil ettiğinde), söz konusu bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak için B10–B16 paragrafları uyarınca özet finansal bilgi sunmak zorunda değildir.” c) C1C paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki C1D paragrafı eklenmiştir. “C1D. 2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, 5A paragrafı eklenmiş ve B17 paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2017 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde, TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar uyarınca geriye dönük olarak uygulanır.”

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 84 No’lu Tebliğ;

31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’nın ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler” Standardının;

a) 19 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“19. Özkaynak araçlarının verilmesi, belirli hak ediş koşullarının yerine getirilmesine bağlı olabilir. Örneğin, çalışanlara hisse senedi veya hisse senedi opsiyonlarının verilmesi, genellikle, çalışanların belirli bir süre işletmede çalışmaları koşuluna bağlıdır. İşletmenin kârında belirli bir büyümeye ya da hisse senedi fiyatlarında belirli bir artışa ulaşılması gibi, yerine getirilmesi gereken çeşitli performans koşulları mevcut olabilir. Piyasa koşulları dışındaki hak ediş koşulları, hisse senedi veya hisse senedi opsiyonlarının ölçüm tarihindeki gerçeğe uygun değerleri tahmin edilirken dikkate alınmaz. Bunun yerine, piyasa koşulları dışındaki hak ediş koşulları, işlem tutarının ölçümüne dahiledilen özkaynak araç sayısının düzeltilmesi suretiyle dikkate alınır; böylece, verilen özkaynak araçları karşılığında alınan mal veya hizmetler için muhasebeleştirilen tutar, nihai olarak hak edilen özkaynak araçlarının sayısına bağlı olur. Dolayısıyla, 21’inci paragrafta yer alan hükümlere bağlı olarak piyasa koşulları dışındaki bir hak ediş koşulunun yerine getirilmemesi nedeniyle (örneğin, karşı tarafın belirli hizmet süresini tamamlamaması veya bir performans koşulunu yerine getirmemesi gibi), verilen özkaynak araçlarının hak edilmemesi durumunda, kümülatif olarak, alınan mal veya hizmetler için hiçbir tutar finansal tablolara alınmaz.”

b) 30 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

85 No’lu Tebliğ;

25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’un ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Sigorta Sözleşmeleri” Standardının;

a) 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Bu TFRS, aşağıdaki paragraflar hariç olmak üzere, sigortacılar tarafından elde tutulan finansal varlıkların ve sigortacılar tarafından ihraç edilen finansal yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi gibi sigortacılara ilişkin diğer muhasebe konularını ele almaz (bakınız: TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, TFRS 7 ve TFRS 9 Finansal Araçlar):

(a) 20A paragrafı, belirli kıstasları karşılayan sigortacıların TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanmasına izin verir,

(b) 35B paragrafı, tanımlanan finansal varlıklar için sigortacıların örtülü yaklaşımı uygulamasına izin verir ve

(c) 45’inci paragraf, belirli koşullarda sigortacıların finansal varlıklarının bir kısmını ya da tamamını yeniden sınıflandırmasına ve böylece söz konusu varlıkların gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmesine izin verir.”

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

82 No’lu Tebliğ; 17 Aralık 2017 gün ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de 82 nolu Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğler ile ilgili bilgiler aşağıdadır;

  • “Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu”nun (TFRS Yorum 22) yürürlüğe konulmuştur. Bu Tebliğin kapsamı ekte yer alan TFRS Yorum 22 metninde belirlenmiştir.

Bu tebliğe ve ekine ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın