Vergi Muafiyeti Tanınacak Vakıflarda Aranılacak Belgeler Ve Vergi Muafiyeti Başvurusu

Bilindiği üzere, 7/8/2003 tarih ve 25192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 20. maddesinde, “Gelirlerinin en az üçte ikisini nevi itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabilir. Bunların vergi muafiyetinden yararlanması ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şartlar, usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Olağan denetimler sırasında veya yaptırılacak özel denetimler sonucunda vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin şartları kaybettikleri tespit edilen vakıfların vergi muafiyetleri, birinci fıkrada öngörülen yöntemle kaldırılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Maliye Bakanlığı, vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının şartları, vergi muafiyeti tanınan vakıfların yerine getireceği yükümlülükler ve vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları 1, 2 ve 3 Sıra No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğler ile belirlemiştir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde, vergi muafiyeti için başvuruda bulunacak vakıfların başvuru dilekçelerine eklemeleri gereken belgeler ile vergi muafiyeti başvurusunun değerlendirilmesinde esas alınacak kriterler konusunda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 1-Vergi Muafiyeti Başvurusunda Bulunan Vakıfların Başvuru Dilekçesine Eklemeleri Gereken Belgeler: a) Vakıf resmi senedinin bir örneği b)Gelir getirici malvarlığı ve yıllık gelire ilişkin bilgi ve belgeler (Banka mevduatı için bankadan alınan imzalı ve mühürlü/kaşeli yazı, kira geliri için kira kontratı, bu kira kontratlarına konu edilen taşınmazların tapu senedi örnekleri gibi.) c) Son beş yıl içindeki faaliyet raporları 2- Malvarlığı ve Yıllık Gelir Ölçüleri: Faaliyet Süresi En Az Bir Yıl Olan Vakıflar İçin; Yıl2013Gelir Getirici Malvarlığı790.000 TLYıllık Gelir(*)74.000 TL Faaliyet Süresi Altı Ay Olan Vakıflar İçin; Yıl2013Gelir Getirici Malvarlığı1.580.000 TLYıllık Gelir(*)148.000 TL(*) Muafiyet başvurusunda yıllık gelirin tespitinde; genel ve özel bütçeliidareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış niteliğindeki gelirler dikkate alınmaz. 1 Sıra No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliği’nde, bu tutarların, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacağı ve izleyen yılda bu miktarların esas alınacağı, bu miktarların hesabında, bin YTL’ye kadar olan tutarların dikkate alınmayacağı açıklanmıştır. 2013 yılı için geçerli olan söz konusu tutarların 2013 yılı için belirlenen % 3,93 oranındaki yeniden değerleme oranı kadar artırılması sonucunda 2014 yılı için geçerli olacak tutarlar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: Faaliyet Süresi En Az Bir Yıl Olan Vakıflar İçin; Yıl2014Gelir Getirici Malvarlığı821.000 TLYıllık Gelir (*)76.000 TLFaaliyet Süresi Altı Ay Olan Vakıflar İçin; Yıl2014Gelir Getirici Malvarlığı1.642.000 TLYıllık Gelir (*)152.000 TL(*) Muafiyet başvurusunda yıllık gelirin tespitinde; genel ve özel bütçeli idareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış niteliğindeki gelirler dikkate alınmaz. 3- Vakıfların Vergi Muafiyeti Başvurusunun Değerlendirilmesinde Esas Alınacak Kriterler: Vergi muafiyeti tanınacak vakfın; a) Sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmesi ve bu faaliyetlerinin kamuya açık ve Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması, b) Belli bir yöre veya belli bir kitleye hizmeti amaç edinmemesi, c) Kuruldukları tarihten itibaren en az bir yıl süreyle faaliyette bulunmuş olması (gelir getirici mal varlığı ve yıllık gelir tutarları, başvurunun yapıldığı yıl için geçerli olanhadlerin iki katını aşan vakıfların, faaliyet süresinin altı ay olması yeterli olup, vakfın diğer şartları da taşıması), d) Bilanço esasına göre defter tutması, e) Vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte gelir getirici mal varlığı ve yıllık gelir tutarı asgari ölçülerin üzerinde olması, f) Elde ettiği brüt gelirin en az üçte ikisinin vakfın amaçlarına harcanacağının vakıf resmi senedinde yazılı olması ve son bir yılda veya son iki yılın ortalaması bazında bu koşullara uyulması (Devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıfların ise yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün, üniversitede sunulan eğitim kalitesinin yükseltilmesine matuf yapılacak fiziki ve teknik yatırımlar ile üniversitede görevli eğitim görevlilerine harcanması), g) Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak inceleme sonucunda vergi muafiyeti verilmesi yönünde olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir.

Yorum Yapın