Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği No: 492 Yayınlandı

28 Şubat 2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmi Gazete’de 492 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğ ile ilgili bilgiler aşağıdadır; 492 No’lu Tebliğ; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları hakkındadır;

  • Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, elektronik ortamda yapılacak vergisel işlemlerle ilgili teknik altyapı kurularak, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması oluşturulmuştur. İnteraktif Vergi Dairesine kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Başkanlık tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılacaktır.
  • İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden; Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan, e–Devlet şifresi bulunan, bu Tebliğ kapsamında şifre edinen, kişiler yararlanabilecektir.
  • İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan bilgiler; a) Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgileri, b) Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlar, c) Elektronik ortamda verilen bildirimleri, beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklar, ç) Emanetler hesabına kaydedilen tutarlar, d) Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklar, e) Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizler, f) Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evraklar, g) Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnameler, ğ) Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçlar,
  • İnteraktif Vergi Dairesinde yapılabilecek işlemler; a) Borç ödeme, b) e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması, c) Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması, ç) Uzlaşma talebinde bulunulması, d) Mükellefiyet durum yazısı alınması, e) Borç durum yazısı talebinde bulunulması, f) Özelge talep edilmesi, g) İşe başlama bildiriminde bulunulması, ğ) Adres değişikliği bildiriminde bulunulması, h) İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması, ı) İşi bırakma bildiriminde bulunulması, i) İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması, j) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulması, k) Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması, l) Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi, m) Bu fıkrada sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi, n) Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler

Bu tebliğe dair detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın