2017 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2017 yılında elde edilen kazançlar (sadece basit usulde ticari kazanç elde edilmesi durumu hariç) ile ilgili yıllık gelir vergisi beyannamesine ilişkin beyanname verme süresinin son günü hafta sonuna rastladığından mükellefler beyannamelerini, https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak doldurarak 26 Mart 2018 saat 24:00’a kadar göndermelidirler. 2017 yılı kazançlarına ilişkin olarak 26 Mart 2018 tarihine kadar verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek olup, – Birinci taksitin 2 Nisan 2018 Pazartesi günü kadar, – İkinci taksitin 31 Temmuz 2018 Salı gününe kadar, ödenmesi gerekmektedir. Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2016 yılında ticari, zirai ya da serbest meslek kazancı elde edip aktif toplamı 6.999.000 TL ve net satışlar toplamı 13.994.000 TL’yi aşmayan mükellefler 2017 yılı beyannamelerini 3568 Yasaya göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Aşağıdaki mükellefler ise 2017 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorunda değildirler;

  • II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan 2016 yılı satış tutarları 234.000 TL ‘yi aşmayanlar
  • II. sınıf tacirlerden yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan 2016 yılı yıllık gayri safi iş hasılatı tutarı 118.000 TL ‘yi aşmayanlar
  • Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan 2016 Yılı Hasılat Tutarı 163.000 TL’yi aşmayanlar
  • Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden 2016 Yılı Hasılat Tutarı 233.000 TL ‘yi aşmayanlar
  • Özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bu kooperatiflerin oluşturdukları birlikler, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.
  • Noterler herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.
  • Gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ait beyannamelerin imzalatılması zorunlu değildir.

TÜRMOB tarafından hazırlanmış olan, 2017 Gelir Vergisi Beyanname düzenleme rehberinin devamına ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın