Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinin Yaptırılmamasının Müeyyideleri Nelerdir?

1- Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki Ne Zaman Yapılır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” denilmektedir. Anılan yasa hükmü gereğince; Faaliyet dönemi takvim yılı olan gerçek ve tüzel kişilerden kağıt ortamında defter tutanların 2016 yılına ait yevmiye defterinin kapanış tasdikini en geç Haziran ayı sonuna kadar notere yaptırması gerekmektedir. Özel hesap dönemine tabi olan işletmelerin ise, mali yılı takip eden altıncı ayın sonuna kadar yevmiye defterinin kapanış tasdikini notere yaptırması gerekmektedir. 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre Gerçek ve Tüzel kişiler için “Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin son ayının beratının alınması kapanış onayı yerine geçecektir.” hükmü bulunmaktadır. Elektronik defter tutan gerçek ve tüzel kişilerin hesap döneminin son ayının beratının alınması ile kapanış tasdiki yapılmış sayılmaktadır. 2- Kapanış Tasdiki Yaptırılmamasının Sonuçları a) Kapanış Tasdiki Yaptırmayanlara TTK’nun 562 inci Maddesi Gereğince İdari Para Cezası Hükmolunur Yevmiye defterinin kapanış tasdikinin kanunda belirtilen sürelerde yaptırılması zorunlu olup, bu zorunluluğa uymayanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 562’nci maddesine göre 2017 yılı için 5.408,00 TL idari para cezası ile cezalandırılacaktır. b- Kapanış Tasdiki Yaptırmayanlar Ticari Defterlerini Kendi Lehlerine Delil Olarak Kullanamazlar Ticari defterlerin mahkemelerde tacirin lehine delil olabilmesi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uygun şekilde tutulmuş olması zorunludur. Ticari defterlerin Kanun’a uygun tutulmanın varlığından söz edebilmek için üç şartın birlikte gerçekleşmesi gereklidir: – Tutulması zorunlu olan tüm ticari defterler eksiksiz olarak tutulmuş olmalıdır. Ticari defterlerin bir kısmının tutul-mamış olması halinde, tutulan ticari defterler tacirin lehine değil, sadece aleyhine delil olarak kullanılabilir. – Tutulması gerekli ticari defterler usulüne uygun olarak tu¬tulmuş olmalıdır. (TTK md. 64/I). – Açılış ve/veya kapanış onayı aranan ticari defterlerde, bu onaylar yapılmış olmalıdır. (TTK md. 64/III) TTK’nun 64 üncü maddesine göre, Tacirlerin defterlerinin kendi lehlerine delil olarak kullanılabilmesi için defterlerinin kanuna uygun olarak tutulması gerekmektedir. Defterlerin kapanış tasdiklerinin yaptırılmaması defterlerin kanuna uygun olarak tutulmadığını gösterir. Bu nedenle yevmiye defterinin kapanış tasdiklerini yaptırmayanlar, ticari defterlerini herhangi bir uyuşmazlık durumunda kendi lehlerine mahkemelerde delil olarak kullanamazlar. Ayrıca kapanış tasdiki yaptırılmış ticari defterler sahibi lehine delil olmasının yanında, diğer tacirin de aleyhine delil olabilecektir. Kapanış tasdiki yaptırılmamış defterler diğer tüccarın aleyhine delil olarak kullanılamaz. c- Kapanış Tasdiki Yaptırmayanlar İflas Ettikleri Takdirde Taksiratlı Müflis Sayılırlar İcra ve İflas Kanunu’nun 310/5 inci maddesine gereğince, kapanış tasdiki yaptırmayanlar iflas ettikleri takdirde taksiratlı müflis sayılırlar. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nun 162 nci maddesine göre iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. d- Kapanış Tasdiki Yaptırmayanların Konkordato Talepleri Reddedilir İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesine göre, konkordato talep eden borçlunun İcra Tetkik Merciine vereceği konkordato projesine ekleyeceği cetvelde, Türk Ticaret Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerin hepsinin tutulmuş olup olmadıkları gösterilir. Defterlerine kapanış tasdiki yaptırmayan tacir, defterlerini Kanuna uygun tutmamış sayılacağından, konkordato talebi reddedilebilir. e- Zayi Belgesi Alınabilmesi İçin Kapanış Tasdiki Yaptırılması Gereklidir Yargıtay, kapanış tasdiki yaptırılmamış bulunan defterlerin, yangın, su baskını ya da yer sarsıntısı gibi afetler nedeniyle kaybedilmesi halinde mahkemeden, zayii belgesi alınmasının mümkün olmayacağı görüşündedir. 3- Sonuç Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere tasdike tabi defterlerin kapanış tasdiklerinin yaptırılmamasının müeyyideleri ağırdır. Bu nedenle kapanış tasdiklerinin yaptırılması hususunda özen gösterilmesi ve mükelleflerin yevmiye defterlerinin kapanış tasdikini yasada belirtilen sürelerde yaptırmaları yerinde olacaktır. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın