2020/1. Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları

Vergi Usul Kanununun 280. maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Aynı maddede borsada rayici olmadığı durumlarda değerlemede uygulanacak olan kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit olunacağına hükmedilmiştir. Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “3.1 Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi” başlıklı bölümünde; değerlemenin T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca 283 no’lu VUK Genel Tebliğinde belirtildiği üzere, kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kurları ile değerlenecektir. Buna göre, 2020 yılı birinci geçici vergi dönemi (01.01.2020-31.03.2020) için uygulanacak kurlar aşağıdaki gibidir;

Yukarıda bulunmayan diğer yabancı paralar için T.C. Merkez Bankası’nca 30.03.2020 günü belirlenen ve 31.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan gösterge niteliğindeki kurlarına ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın