Asgari Ücret Desteğinden Yararlanan Sigortalıların Prim Erteleme Duyurusu Yayımlandı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURU 18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 72 nci madde eklenmiştir. Söz konusu madde ile: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden. 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstahak olanların, anılan madde uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayına ait sigorta prim tutarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim. Kasım ve Aralık ayı içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu madde uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir” hükümleri getirilmiştir. Anılan Kanun hükmü ile, işverenlerimizin 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında müstehak oldukları asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının, günlük 20,70 TL sigorta primi tutarı ile çarpımı sonucunda hesaplanacak sigorta primi borçları sırasıyla 2017 Ekim, Kasım ayı sonu ile 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenecektir. İşverenlerimiz bankaya gittiklerinde öncelikle ertelenmemiş primlerini görecek ve ödeyecekler bu işlemin ardından ise erteleme kapsamındaki primlerini görebilecek ve istemeleri halinde erteleme kapsamındaki primlerini de ödeyebileceklerdir. Bu kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk eden prim tutarlarının tamamını ödeyenler, ertelenmesi gereken prim tutarlarını talep etmeleri durumunda, bu tutarlar başkaca prim borçları bulunması halinde bu borçlarına mahsup edilecektir. Mahsup sonrasında arta kalan tutarlar işverene iade edilecektir. Prim erteleme kapsamına, ertelenecek olan tutarın üzerindeki tahakkuk eden (ödenmesi gereken) sigorta primi ile işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi borçları girmediğinden işverenlerimizin yararlanmakta oldukları asgari ücret desteği ile teşvik uygulamalarından yararlanmaya devam edebilmeleri bakımından, erteleme kapsamı dışında kalan söz konusıı sigorta primleri ile işsizlik sigortası ve damga vergilerini ödemeleri gerekmektedir. 2016/12 aya ilişkin sigorta prim borçlarından öncelikle ertelenmiş olan (müfredat kartına 2017/9. Ay olarak Yansıtılmış) sigorta prim borcu diışülmektedir. Ertelenmiş olan sigorta primi düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarından 2016/4 sayılı Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanmış asgari ücret desteği düşülmektedir. Yapılan bu işlemden sonra işverenlerimizin asgari ücret desteği alacağının olması halinde Artan destek tutarı ise 2017/1 veya sonraki aylara ait borçlardan mahsup edilmek üzere işverenin emanet hesaplarında bekletilmektedir. Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden, tahakkuk eden tüm prim borçlarının erteleneceği algısının oluşmuş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak yasadan da anlaşılacağı üzere sadece asgari ücret desteğinden yararlanan sigortalıların primleri ertelenmektedir. 31.01.2017 tarihi itibariyle 1.372.395 adet işyerinin toplam 4.212.474.343,58.-TL tutarındaki borcu ertelenmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur.

Yorum Yapın