Bağımsız Denetim Kuruluşları Şeffaflık Raporları Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinde; bir takvim yılında KAYİK (*) denetimi yapmış denetim kuruluşlarının, ilgili takvim yılını müteakip, özel hesap dönemi kullanan denetim kuruluşları ise hesap dönemi kapanışını müteakip, dördüncü ayın sonuna kadar yıllık şeffaflık raporunu Kurumumuza bildirmeleri ve kendi internet sitelerinde yayımlamaları gerektiği hususu düzenlenmiştir. Buna göre, 2015 takvim yılında KAYİK denetimi yapmış denetim kuruluşları yıllık şeffaflık raporlarını Kuruma bildirecek ve kendi internet sitelerinde yayımlayacaklardır. Bu rapor, denetim kuruluşunun yönetim organı başkanı tarafından imzalanacak ve denetim kuruluşuna ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecektir: İstenilen Bilgiler** Açıklama 1) Hukuki yapı ve ortaklar 31/12/2015 tarihli durumu yansıtacaktır. Ancak, yıl içinde veya şeffaflık raporunun Kuruma verildiği tarihe kadar bir değişiklik olması halinde bunlar da ayrıca belirtilecektir. 2) Kilit yöneticiler ve sorumlu denetçiler 31/12/2015 tarihli durumu yansıtacak olup, kilit yönetici ve sorumlu denetçilerin -asgari olarak- listesi ve görevleri belirtilecektir. Ancak, yıl içinde veya şeffaflık raporunun Kuruma verildiği tarihe kadar bir değişiklik olması halinde bunlar da ayrıca belirtilecektir. 3) İçinde bulunulan denetim ağının hukuki ve yapısal özellikleri 31/12/2015 tarihli durumu yansıtacaktır. Ancak, yıl içinde veya şeffaflık raporunun Kuruma verildiği tarihe kadar bir değişiklik olması halinde bunlar da ayrıca belirtilecektir. 4) İlişkili denetim kuruluşları ve diğer işletmeler ile bu ilişkilerin mahiyeti 31/12/2015 tarihli durumu yansıtacaktır. Ancak, yıl içinde veya şeffaflık raporunun Kuruma verildiği tarihe kadar bir değişiklik olması halinde bunlar da ayrıca belirtilecektir. 5) Organizasyon yapısı 31/12/2015 tarihli durumu yansıtacaktır. Ancak, yıl içinde veya şeffaflık raporunun Kuruma verildiği tarihe kadar bir değişiklik olması halinde bunlar da ayrıca belirtilecektir. 6) Kalite güvence sistemi incelemeleri Kurumumuzca veya diğer kamu kurumlarınca son üç yılda yapılan kalite güvence sistemi incelemelerine ilişkin özet bilgi. 7) Denetim hizmeti verilen KAYİK’ler 2015 yılı finansal tabloları incelenen ve 660 sayılı KHK’da sayılan ya da Kurul tarafından daha sonra KAYİK kapsamına alınan şirketleri, fonları, kurum ve kuruluşların listesi. 8) Sürekli eğitim politikası Geçiş dönemi eğitimleri de dâhil olmak üzere 2015 takvim yılında gerçekleştirilen eğitimler; konuları, süreleri ve katılımcı bilgilerine yer verilir. 9) Bağımsızlık ilkesine uyum Bağımsızlık ve bağımsızlığın korunması hususunda 6102 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri ile Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 22’nci maddesine, Türkiye Denetim Standartları (TDS)’na ve diğer düzenleyici Kurul ve Kurumların düzenlemelerine uygunluğun sağlanması hususundaki gözden geçirmelerin yeterli kapsamda, nitelikte ve zamanında gerçekleştirildiğine, denetçi ve sorumlu denetçilerin bağımsızlık beyanlarının TDS’lere uygun olarak alındığına ve gerçek durumu yansıttığına ilişkin teyidi kapsar. Bağımsızlıkla ilgili açıklanması lüzumlu bulunan diğer hususlar da belirtilir. 10) Gelirin dağılımı 31/12/2015 tarihli finansal tablo bilgilerine göre tespit olunur. Finansal tablo denetiminden, diğer denetimlerden ve denetim dışı hizmetlerden elde edilen gelirler ayrı ayrı belirtilir. 11) Sorumlu denetçilerin ücretlendiril-me esasları Ücretlendirilme esasları; sorumlu denetçilerin ücret, kardan pay verilmesi veya prim vb. uygulamalardan hangisine/hangilerine göre ücretlendirildiğine ilişkin bilgileri kapsar. 12) Kalite kontrol sistemi (1)Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları, (2)İlgili etik hükümler, (3)Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi, (4)İnsan Kaynakları, (5)Denetimin Yürütülmesi ve (6)İzleme şeklinde tanımlanan kalite kontrol sisteminin unsurlarının her birinin yeterli tanıtımını içeren özet bilgilere yer verilir. Ayrıca, kalite kontrol siteminin etkin olarak işlediğine ve belgelendirilmesi hususunda denetim kuruluşunun yönetiminin beyanına yer verilir. 13) Diğer hususlar Mevzuata uyuma ilişkin açıklama ile Kurum tarafından istenen bilgiler ve tanıtıcı diğer bilgilere yer verilir. KAYİK denetimine yetkili olmakla birlikte bir takvim yılı içinde KAYİK denetimi yapmayan denetim kuruluşları şeffaflık raporu hazırlamak zorunda olmayıp bu durumu internet sitelerinin şeffaflık raporlarıyla ilgili bölümünde açıklayacaklardır. Şeffaflık raporu ile raporun güncellenmesi halinde raporun orijinal hali ve güncellenmiş halleri ayrı ayrı beş yıl süreyle kamunun erişimine açık tutulacaktır. Şeffaflık raporlarının Kurumumuza iletilmesi sbg.kgk.gov.tr adresinden erişilen Sözleşme Bilgi Girişi Portalı (Portal) üzerinden gerçekleştirilecek olup kâğıt ortamında gönderilen şeffaflık raporları kabul edilmeyecektir. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde düzenlenen şeffaflık raporlarının 30 Nisan 2016 tarihine kadar ilgili Bağımsız Denetim Kuruluşlarının internet sitelerinde yayımlanması ve Portal yoluyla da elektronik ortamda Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir. Duyurulur. * Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları Kurum tarafından KAYİK olarak belirlenen (Kurumca henüz bir belirleme yapılmamıştır.) kuruluşlardır. **Tabloda yer alan terimler Bağımsız Denetim Yönetmeliğindeki anlamları ile kullanılmış

Yorum Yapın