hracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Belirlendi

23.03.2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanarak yürürlüğe giren İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında BKK/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tutarlarda ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Hususi Damgalı Pasaport Kimlere Verilecek? 1) Son üç takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yılık ortalama aşağıda belirtilen tutarda ihracat yapan firma yetkilerine, • Yılık ortalama ihracatı 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmalara 1 (Bir) • 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmalara 2 (iki), • 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 Milyon ABD Doları arasında arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmalara 3 (üç) • 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında ( 100 milyon ABD Doları dahil) firmalara 4 (dört) • 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmalara 5(beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilir. 2) Türk Ceza Kanunun 53’ üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsalar bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçundan mahkum olanlara hususi damgalı pasaport verilmeyecektir. 3) Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulananların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez. Firmaların Belirlenmesi Nasıl Olacak? 1) Yukarıdaki belirtilen tutarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenir ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilir. 2) Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar yurt dışına satışları yukarıdaki belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınır. Ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilecek üretim ve işletme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar, yukarıdaki belirtilen ihracat tutarlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. 3) Hizmet ihracatı ile 2. Madde kapsamındaki satışların tesvikine ilişkin usul ve esasları Ekonomi Bakanlığı belirler. Hangi Firma Yetkilerine Hususi Damgalı Pasaport Verilecek? • İhracat yapan firmaların sahipleri, • İhracat yapan firma ortakları veya çalışanlarına, • Firma sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilir. Hususi Damgalı Pasaporta Müracaat Usulü Nasıldır? a) İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firma temsili ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracat birliğine sunulur. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna dair ve talep formunu imzalayan yetkili kişilerin yetkisi olduğuna dair teşvik edici belgeler müracaat formuna eklenir. b) İhracat birliği, müracaat sahibi firma yetkilisi olduğu ve talep formunu imzalayan firma yetkilisi olduğuna ve talep formunun imzalayan firmayı temsil ve ilzam yetkili kişisi anılan yetkiye haiz olduklarına ibraz edilen belgeyi inceler. Talep formundaki tüm bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğuna ilişkin kontroller yapıldıktan sonra form, üyesi olduğu ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından imzalanır. c) Eksik olarak doldurulup imzalanan form onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulur. Talep formundaki bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurtularak firmadan pasaport alabilecek yetkili kişi sayısı açısından gerekli kontroller yapıldıktan sonra form, bölge müdürü veya yetkilendireceği bölge müdür yardımcısı tarafından onaylanır. d) Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle şahsen yapılır. Pasaportların İadesi, İptali ve Bildirimi Nasıldır? Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport şartlarından herhangi birisini taşamadığının sonradan anlaşılması veya pasaport geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birisini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde hususi damgalı pasaportu iade etmekle yükümlüdür. Bu durum derhal firma yetkisi tarafından formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce derhal pasaportu veren il emniyet müdürlüğüne bildirilir ve pasaport emniyet müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmalara ve diğer yetkilerine 10 yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez. Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek mal ihracatçısı firmalar kararın yürürlüğe girdiği tarihten 15 gün içerisinde belirlenerek bölge müdürlükleri ve ihracatçı birlikleri genel sekreterlerine bildirilir. 23.03.2017 tarihinde yürürlüğe girer, Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür. 23.03.2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanarak yürürlüğe giren İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında BKK/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını buradan okuyabilirsiniz.

Yorum Yapın