Son Dönemde Yapılan Bazı Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

I- İnşaat Sektörüne İlişkin Yapılan Düzenlemeler 1- Konut Satışlarına İlişkin Bazı Sözleşmelerden Damga Vergisi Alınmayacaktır 03/02/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan düzenleme ile, konut satışlarını teşvik etmek amacıyla damga vergisinde yapılan değişiklikler yapılmış olup, – Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde – Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde binde 9,4 oranında uygulanan damga vergisi sıfıra indirildi. 2- Konutlarda Farklı KDV Oranı Uygulamasındaki Arsa Metrekare Değerleri Yükseltildi 03/02/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan düzenleme ile; Büyükşehirlerdeki lüks ve birinci sınıf konut teslimlerinde KDV oranının tespitinde esas alınan arsa birim m2 vergi değerleri değiştirilmiştir. 500 ve 1000 TL olarak uygulanan limitler, 1/1/2017 tarihinden itibaren alınan yapı ruhsatlarından geçerli olmak üzere, sırasıyla 1000 ve 2000 TL olarak güncellenmiştir. Yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılacak net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri; – 1.000 TL ile 2.000 TL (2.000 TL dahil) arasında olan konutların tesliminde %8, – 2.000 TL’nin üzerinde olan konutların tesliminde %18 (30 Eylül 2017 tarihine kadar %8), oranında KDV hesaplanacaktır. 3- Konut ve İşyeri (Kat İrtifakı Tesis Edilmiş Olanlar Dahil) Alım Satım İşlemlerinde Tapu Harcı İndirimi 15 Mart 2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Mart 2017 tarih ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlı ile yapılan düzenleme ile; 15 Mart 2017 ile 30 Eylül 2017 (bu tarih dahil) tarihleri arasında sadece konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” oranı yerine “binde 15” oranında tapu harcı ödenecektir. 4- Bazı İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi Oranı Sıfırlanmıştır 15 Mart 2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Mart 2017 tarih ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlı ile yapılan düzenleme ile; – Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinin, – Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmelerinin, – Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri ile yapı denetimi hizmet sözleşmelerinin, damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak belirlenmiştir. II- Beyaz Eşyada ÖTV Sıfırlandı 03/02/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan düzenleme ile; Buzdolabı, dondurucu, termosifon, gazla çalışan su ısıtıcıları, çamaşır, kurutma ve bulaşık makinaları, klima cihazı, elektrik süpürgesi ve küçük ev aletlerinde yüzde 6,7 oranında uygulanan ÖTV 30 Nisan 2017 tarihine kadar sıfırlandı. III- Mobilyada KDV Oranı Düştü 03/02/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan düzenleme ile; Ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarında yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, 30 Nisan 2017 tarihine kadar yüzde 8’e indirilmiştir. IV- Yatlarda KDV ve ÖTV 03/02/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan düzenleme ile; Yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin alımında ödenmesi gereken KDV ve ÖTV’lerde indirim yapıldı. Buna göre söz konusu malların KDV’si yüzde 18 den yüzde 1’e düşürülürken, ÖTV’si ise sıfırlandı. Bu indirimlerle ilgili bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. V- Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Oranlarında Yapılan Düzenleme 15 Mart 2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Mart 2017 tarih ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlı ile yapılan düzenleme ile; Türkiye’de yerleşik kişilerin (Bankalar ve finansman şirketleri hariç) yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı yeniden belirlenmiştir. Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları Türk Lirası krediler ile dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde KKDF oranı % 3 olarak uygulanmaktaydı. Anılan BKKK ile, Türkiye’de yerleşik kişilerin (Bankalar ve finansman şirketleri hariç) yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde KKDF oranları aşağıdaki şekilde yeniden belirlemiştir: Bankalar ve finansman şirketleri dışında (Tüketici finansman şirketleri finansman şirketi olup, finansal kiralama ve faktoring şirketleri ise finansman şirketi sayılmamaktadır.), Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde(fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranları tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden; – Ortalama vadesi 1 yıla kadar olanlarda % 1 (yüzde 1), – Ortalama vadesi 1 yıl ve üzerinde olanlarda %0 (yüzde sıfır), olarak uygulanacaktır. Dövize endeksli krediler de yeni bir düzenleme yapılana kadar Türk Lirası krediler kapsamında değerlendirilmektedir. Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde yüzde 3 KKDF uygulaması devam edecektir. VI- Çalışma Veya Oturma İzni Alarak 6 Aydan Fazla Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları İle Yabancıya Konut Satışında KDV İstisnası Getirilmiştir 8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7 nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile, bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükellefler başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen, resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç olmak üzere;

  • Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına,
  • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere,
  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara

yapılan konut veya iş yeri teslimlerinde KDV’den istisna uygulanacaktır. Öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumlu tutulacaktır. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanun’un 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi gerekmektedir. Uygulama 01.04.2017 tarihinden itibaren teslim edilecek konut ve işyerleri için uygulanacaktır. VII- Vergisini Düzenli Ödeyen Mükelleflere İndirim Gelmiştir 8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un. 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121’inci maddesinde yapılan düzenlemeyle, şartları taşıyan mükelleflere yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5 tutarında indirim imkanı sağlanmaktadır. Söz konusu değişiklik 01.01.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 08.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 1- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması. (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk Lirası’na kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.) 2- (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması. (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),​ 3- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezalan dahil) 1.000 Türk Lirası’nın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, şarttır. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar. Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi halinde de uygulanır ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. VIII- Esnaf Ahilik Sandığı Kurulması Hakkında Yapılan Düzenleme (Esnafa İşsizlik Sigortası) 6824 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen “Esnaf Ahilik Sandığı“ başlklı ek 6 ncı maddeyle; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların, ekonomik olarak zor duruma düşmeleri nedeniyle işyerini kapatmaları veya iflas etmeleri durumunda oluşacak gelir kayıplarını telafi etmek üzere 1/1/2018 tarihinden itibaren Esnaf Ahilik Sandığı kurulması yönünde düzenleme yapılmaktadır. – 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacaktır. – Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunludur. Bu madde kapsamına giren ve hâlen faaliyette olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte (1/1/2018), faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olacaklardır. – Esnaf Ahilik Sandığı primi sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından, %2 sigortalı ve %1 Devlet payı olarak alınacaktır. Ancak alınacak günlük prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamayacaktır. – Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi hâlinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile Devlet payı iade edilmeyecektir. – Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilecektir – Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarına aşağıda belirtilen ödemeler yapılacak ve hizmetler sağlanacaktır:

  1. a) Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği
  2. b) 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri
  3. c) Yeni bir iş bulma
  4. d) Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar.

– Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

  1. a) 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün,
  2. b) 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün,
  3. c) 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün

süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecektir. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın