Vergisini Düzenli Ödeyen Mükelleflere Yüzde 5 İndirim Getiren Kanun

6824 Kanun numarası ve 23.02.2017 tarihinde kabul edilen ve 8 Mart 2017 Tarihli ve 30001 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ‘’ ile bazı kanunlarda değişikliğin yanı sıra,

 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerinden, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirim olanağı sağlanmıştır.

Yürürlüğe giren kanun ile Yüzde 5 indirimden yararlanmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

 1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 liraya kadar yapılan·eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),
 2. Yukarıda belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikınalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda, bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),
 3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, şarttır.
 • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.
 • İndirim hakkı 01.01.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacaktır.

Bakanlar Kurulu, oranı ve tutan iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye; Maliye Bakanlığı ise maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. İnşaat Sektörüne İlişkin Damga Vergisi Düzenlemesi Getirildi

 1. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 9,48)
 2. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri (Binde 9,48)
 3. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri (Binde 9,48)
 4. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (Binde 9,48)” olarak düzenlemiştir.
 • 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “1-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinin sonuna “Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir.” paragrafı eklenmiştir.

6824 Kanun numarası ve 23.02.2017 tarihinde kabul edilen ve 8 Mart 2017 Tarihli ve 30001 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Yorum Yapın